„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Dokumenty

2 lutego 1938, Kijów. Telegram ludowego komisarza spraw wewnętrznych USRS Aleksandra Uspienskiego w sprawie kontynuowania działań represyjnych przeciwko grupom poszczególnych mniejszości narodowych.

2 lutego 1938, Kijów. Telegram ludowego komisarza spraw wewnętrznych USRS Aleksandra Uspienskiego do naczelników zarządów obwodowych NKWD przekazujący dyrektywę ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa nr 233 w sprawie kontynuowania działań represyjnych przeciwko grupom poszczególnych mniejszości narodowych

2/II-[19]38 r.

Do wszystkich Naczelników

Zarządów Obwodowych NKWD USRS

Przekazuję telegram komisarza ludowego spraw wewnętrznych Związku SRS tow. JEŻOWA nr 233 z 2 lutego br.

Sprawozdania [z] przebiegu operacji, zgodnie z punktem 5 telegramu, przesłać na moje nazwisko.

USPIENSKIJ

 1. W związku z zapytaniami [z] terenu wyjaśniam: operację mającą na celu rozbicie szpiegowsko-dywersyjnych grup Polaków, harbińczyków, Łotyszów, Greków, Irańczyków – zarówno obywateli [obcych państw] jak i sowieckich, kontynuować do 15 kwietnia br., zgodnie z moimi rozkazami nr 00485, 00593, 49990, 50215 z 1937 roku i nr 202 z 1938 roku.

 2. Jednocześnie rozpocząć analogiczną operację mającą na celu rozbicie szpiegowsko-dywersyjnych grup Finów, Estończyków, Rumunów, Chińczyków, Bułgarów, Macedończyków – zarówno obywateli ob[cych] państw jak i sowieckich. Aresztować także wszystkich Niemców podejrzanych [o] działalność szpiegowsko-dywersyjną i inną antysowiecką, posiadających obywatelstwo sowieckie, stosownie do kategorii wymienionych [w] moim rozkazie nr 00485. Operację dotyczącą tych kategorii zakończyć 15 kwietnia br.

 3. Do 15 kwietnia zachować ustanowiony w moim rozkazie nr 00485 pozasądowy tryb rozpatrywania spraw aresztowanych w ramach wszystkich tych operacji osób, niezależnie od tego, jakie posiadają obywatelstwo.

 4. Podczas tych operacji zwrócić szczególną uwagę na wykrycie i schwytanie uchodźców, niezależnie od krajów [z których przybyli] oraz czasu ich pojawienia się w ZSRS, a także emigrantów polit[ycznych] i wszystkich, którzy mają kontakty z zagranicznymi misjami, poselstwami, konsulatami, koncesjonowanymi [towarzystwami] i zagranicznymi instytucjami.

 5. O przebiegu operacji informować w sporządzanych co pięć dni komunikatach, przedstawiających liczbę aresztowanych osób i najistotniejsze materiały śledcze.

  JEŻOW

   

  HDA SBU, F. 16, OP. 31 (1951) R.0, SPR. 59, K 46-47.